Reklamačný poriadok

Reklamační řád
Tento Reklamační řád upravuje způsob a podmínky reklamace vad zboží zakoupeného podnikatelem či právnickou osobou od společnosti
Centurion Systems, s.r.o., se sídlem Praha 8, Bínova 529/2, PSČ 182 00
IČ: 27198227
DIČ: CZ27198227
zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 103788
Adresa pro doručování: Bínova 529/2, 182 00 Praha 8
Telefonní číslo: +420 283 880 018
Kontaktní e-mail: centurion@centurion.cz

1. Odpovědnost prodávajícího za vady
Prodávající odpovídá za to, že zboží při převzetí nemá vady. To znamená, že zboží při převzetí zejména:
- má vlastnosti, které byly mezi kupujícím a prodávajícím ujednány, které prodávající popisuje, nebo které mohl kupující očekávat s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy;
- je v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti;
- vyhovuje požadavkům právních předpisů;
- zboží se hodí k účelu, který prodávající uvádí, nebo ke kterému se zakoupené zboží obvykle používá;
- za vadu zboží je též považována situace, kdy prodávající dodá kupujícímu jiné zboží, než jaké bylo mezi nimi sjednáno;
- odpovídá jakosti, která byla mezi kupujícím a prodávajícím sjednána, popřípadě jakosti, kterou pro daný typ zboží stanoví platné a účinné právní předpisy; a
- nemá právní vady, tj. ke zboží nemá majetková práva 3. osoba a zboží je vybaveno dokumenty a doklady potřebnými pro řádné užívání zboží.
Prodávající poskytuje záruku za jakost na nepoužité zboží v délce 12 měsíců a na použité zboží v délce max. 6 měsíců, není-li na webovém rozhraní uvedeno jinak. Záruka za jakost je poskytována podle podmínek uvedených na webovém rozhraní, v dokumentech přiložených ke zboží nebo v servisní smlouvě. Součástí této záruky není servisní zásah v místě instalace zboží.
Za vadu zboží nelze považovat rozdílnost odstínů barev ve skutečnosti a na elektronických zobrazovacích zařízeních.

2. Práva kupujícího z vadného plnění
Práva kupujícího z vadného plnění se řídí občanským zákoníkem, zejména § 2099 až 2117.
Pokud je vada zboží podstatným porušením smlouvy, náležejí kupujícímu tato práva z vadného plnění:
a) odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci; nebo
b) odstranění vady opravou věci; nebo
c) přiměřená sleva z kupní ceny; nebo
d) odstoupení od smlouvy.
Pokud je vada zboží nepodstatným porušením smlouvy, může kupující požadovat:
a) odstranění vady; nebo
b) přiměřenou slevu z kupní ceny.
O zvoleném způsobu řešení reklamace je kupující povinen informovat prodávajícího při oznámení vady, jinak o něm rozhodne prodávající. Provedenou volbu je možné měnit pouze po dohodě s prodávajícím.
Pokud kupující považuje vadu za podstatné porušení smlouvy, je povinen prodávajícímu doložit, v čem podstatné porušení smlouvy spočívá.
Kupující bere na vědomí, že dokud neuplatní své právo na slevu z kupní ceny nebo neodstoupí od smlouvy, je prodávající oprávněn dodat mu chybějící zboží nebo odstranit právní vadu (zejména dodat chybějící dokumenty).
Výměnu zboží nebo odstoupení od smlouvy nelze požadovat v případě, že kupující nemůže věc vrátit v tom stavu, v jakém jste ji obdržel. To neplatí v případě, že:
a) došlo ke změně stavu v důsledku prohlídky za účelem zjištění vady věci;
b) kupující použil věc ještě před objevením vady;
c) kupující nezpůsobil nemožnost vrácení věci v nezměněném stavu jednáním anebo opomenutím; nebo
d) kupující věc prodal ještě před objevením vady, anebo pozměnil věc při obvyklém použití; stalo li se tak jen zčásti, vrátí kupující prodávajícímu, co ještě vrátit může, a dá mu náhradu do výše, v níž měl z použití věci prospěch.

3. Nemožnost uplatnění práv z vadného plnění a záruky za jakost
Práva z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud o vadě před převzetím věci věděl nebo vadu sám způsobil (zejména nedodržením pokynů uvedených ve Všeobecných obchodních podmínkách pro velkoobchod nebo v návodu přiloženém ke zboží).
Nároky z odpovědnosti za vady se dále nevztahují na:
- opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním;
- vady způsobené neodbornou instalací zboží kupujícím;
- věci prodávané za nižší cenu – pouze ve vztahu k vadě, pro kterou byla nižší cena sjednána; nebo
- vyplývá-li to z povahy věci.
Záruka za jakost se nevztahuje na změnu funkčnosti zboží způsobenou:
- mechanickým nebo živelním poškozením;
- použitím cizích neoriginálních dílů, součástí systému nebo cizích bezpečnostních etiket;
- neodbornou montáží;
- nesprávnou obsluhou;
- přepětím v síti;
- elektromagnetickým rušením v místě instalace.

4. Postup při reklamaci
Kupující je povinen reklamaci u prodávajícího uplatnit bez zbytečného odkladu od zjištění vady. Pro přijímání reklamovaného zboží je určena kontaktní adresa prodávajícího.
Závazný postup při reklamaci:
- pro rychlejší vyřízení může kupující o reklamaci předem informovat prodávajícího telefonicky, e-mailem či písemně;
- kupující je povinen popsat závadu a/nebo popsat, jak se projevuje;
- reklamované zboží doručí kupující prodávajícímu (jinak než na dobírku, kterou prodávající nepřebírá), přičemž při zasílání je kupující povinen zabalit zboží do vhodného obalu tak, aby nedošlo k jeho poškození či zničení;
- kupující ke zboží přiloží doklad o zakoupení zboží nebo fakturu.
V případě neoprávněné reklamace ze strany kupujícího má prodávající nárok na úhradu nákladů, které mu v souvislosti s reklamací vznikly (zejména nákladů na posouzení vady).
Kupující nemá nárok na náhradu nákladů spojených s reklamací.

Tento Reklamační řád je platný a účinný od 16.9.2020

Prihláste sa prosím znovu

Ospravedlňujeme sa, ale Váš CSRF token pravdepodobne vypršal. Aby sme mohli Vašu bezpečnosť udržať na čo najvyššej úrovni, potrebujeme, aby ste sa znovu prihlásili.

Ďakujeme za pochopenie.

Prihlásenie